Prinsjesdag 2019: de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers

delen

19 september 2019

Investormatch

De derde dinsdag van september staat in het teken van Prinsjesdag. Een belangrijke dag voor ondernemers, aangezien de Miljoenennota en Rijksbegroting duidelijkheid geven over het (subsidie)beleid van 2020 en de jaren erna. De Breed & Partners geeft je graag een update van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van subsidie en innovatiefinanciering.

Meer geld voor Research & Development
Om Research & Development (R&D) binnen Nederland te stimuleren, wil het kabinet in 2020 2,5% van het bruto binnenlands product besteden aan R&D-activiteiten. Om dit te realiseren, zijn onder andere de regelingen WBSO, innovatiebox en MIT van belang. Als gevolg van een positieve evaluatie, gaat zowel het budget voor de MIT- als de WBSO-regeling vanaf 2020 omhoog. Het MIT-budget wordt naar verwachting vanaf 2020 verhoogd naar ruim €39 miljoen. In 2019 bedroeg het budget nog €29,5 miljoen. Vergeleken met 2019 is het WBSO-budget voor 2020 met €76 miljoen verhoogd naar €1.281 miljoen.

Nieuwe aanvraagstructuur WBSO
Binnen de WBSO-regeling gaat het een en ander veranderen. Een belangrijke wijziging binnen de regeling is dat er vanaf 2020 niet meer drie, maar vier tijdvakken mogelijk zijn. De ‘tussenmaand’, waarbij er voorheen minimaal één kalendermaand tussen de daadwerkelijke aanvraag en de aanvraagperiode moest zitten, wordt vanaf 2020 afgeschaft. Dit betekent dat je nu zelfs één dag voor de aanvraagperiode een aanvraag kunt doen. Wanneer je bijvoorbeeld gebruik wilt maken van de aanvraagperiode van 1 april tot en met 30 juni 2020, kun je de aanvraag uiterlijk op 31 maart nog versturen. Dit levert meer flexibiliteit op, met name voor ondernemingen met een kortere innovatiecycli. Een uitzondering daarop zijn aanvragen die ingaan op 1 januari, deze moeten vóór 20 december zijn ingediend. Dit geldt echter pas voor aanvragen vanaf 1 januari 2021, aanvragen die starten vanaf 1 januari 2020, moeten worden ingediend vóór 30 november 2019.

Innovatiebox van 7% naar 9%
De plannen voor verlaging van de winstbelasting voor BV’s (VPB) naar 25% worden uitgesteld. Naar verwachting worden de winsten vanaf 2021 wél belast tegen een lager tarief. Dit levert ondernemers een hoger belastingvoordeel op, maar beperkt wel het netto voordeel uit de innovatiebox. Bovendien wil het kabinet het percentage van de innovatiebox vanaf 2021 verhogen van 7% naar 9%. Winsten die behaald worden met innovatieve activiteiten worden vanaf 2021 dus belast tegen een tarief van 9%, mits tijdig een innovatiebox-aanvraag wordt gedaan. Inhoudelijk zien we voor het kalenderjaar 2020 vooralsnog geen wijzigingen binnen de innovatiebox-regeling.

Nieuwe ontwikkelingen binnen arbeid & onderwijs
Mkb-bedrijven zijn onmisbaar binnen de Nederlandse economie. Ze zorgen naast waardevolle producten voor werkgelegenheid, leerwerkplaatsen en bieden oplossingen voor (maatschappelijke) problemen. Programma’s binnen het mkb-actieplan worden dan ook opgeschaald, denk hierbij aan mkb-Idee en versnelling van digitalisering van het mkb.

Subsidie vervangt scholingsaftrek
Een belangrijke wijziging binnen het subsidiebeleid van het onderwijs is dat de scholingsaftrek na 2020 zal verdwijnen. Een vervanging van de scholingsaftrek is de subsidieregeling STAP (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie). De STAP-regeling houdt in dat werkenden en niet-werkenden aanspraak kunnen maken op een individueel scholingsbudget van gemiddeld €1.000 per jaar. Vermoedelijk treedt de STAP-regeling in werking vanaf 2021. Voor het nieuwe programma wordt €11,75 miljoen beschikbaar gesteld in 2021.

Meer ruimte voor ontwikkeling
Het nieuwe programma een ‘leven lang ontwikkelen’ gaat van start in 2020. Onder het programma valt het verkennen van scholingsmogelijkheden voor volwassenen, flexibilisering van het mbo en de eerdergenoemde STAP-regeling. Volgens de begroting gaat het budget voor leven lang ontwikkelen in 2021 fors omhoog naar bijna €195 miljoen. Daarnaast wordt de subsidieregeling Praktijkleren verlengd tot 2023 en het budget voor deze regeling in 2020 is gesteld op €212,6 miljoen. In 2019 was het budget ruim €204 miljoen. De subsidieregeling Tel mee met Taal, die zich richt op de aanpak van laaggeletterdheid, wordt eveneens verlengd. Voor 2020 is er voor deze regeling €14,5 miljoen beschikbaar gesteld. In 2021 wordt dit bedrag naar verwachting verhoogd tot €16 miljoen.

Belangrijke rol voor duurzaamheid & klimaat
Het is geen verrassing dat het Klimaatakkoord een belangrijke rol gaat spelen in stimuleringsmaatregelen binnen de Topsector Energie. In het nieuwe beleid wordt meer ingezet op CO2-reductie, circulaire economie en waterstof. Energie-investeringen en energie-innovaties zijn hierbij van belang.

Verduurzaming van de industrie
In het Regeerakkoord is er een Klimaatenvelop van €300 miljoen vrijgemaakt, waarvan €55 miljoen voor het jaar 2020. Deze maatregel richt zich op verduurzaming van de industrie en heeft verschillende focusgebieden zoals waterstof-innovaties (€10 miljoen), CO2-reductie (€55 miljoen), CC(U)S-keten (afvang, transport, hergebruik en opslag van CO2; €15 miljoen) en een circulaire economie (€30 miljoen). Bovenop de Klimaatenvelop worden er nog extra financiële middelen beschikbaar gesteld, onder meer voor het Warmtefonds.

De circulaire economie
In het hergebruiken van materialen liggen kansen volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarom maakt het kabinet in 2020 €80 miljoen vrij om circulaire projecten te stimuleren die ook CO2 besparen. Het gaat hierbij voornamelijk om projecten binnen grond-, weg- en waterbouw en de kunststofketen. Bovendien wordt er €8 miljoen opgenomen voor programma’s die de overgang naar een circulaire economie bevorderen. Deze programma’s zijn gericht op verschillende sectoren.

Energie-investeringen
Binnen energie-investeringen zijn de Energie-Investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de SDE+ belangrijke regelingen. In 2020 wordt het budget voor de MIA verhoogd met €10 miljoen tot €124 miljoen en blijft het EIA-budget gelijk op €147 miljoen. De percentages blijven gelijk. Zoals aangekondigd verandert er binnen de SDE+ regeling (Stimulering Duurzame Energie) meer dan enkel het beschikbare budget. Vanaf 2020 wordt de regeling vervangen door SDE++ en is er geen vergoeding meer per geproduceerde kWh, maar staat de gerealiseerde CO2-uitstoot centraal. Het budget voor SDE++ wordt drastisch ingekort: in 2019 was het SDE-budget nog €10 miljard en dit wordt in 2020 gehalveerd naar €5 miljard. Daarnaast worden er categorieën aan SDE++ toegevoegd. Zowel de budgetten als de percentages voor de ISDE-regeling blijven onveranderd, vergeleken met het jaar 2019. De Energie- en Milieulijsten worden eind december 2019 gepubliceerd. Mogelijk worden er op deze lijst energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen toegevoegd of geschrapt.

Energie-innovaties
De energie-innovatieregelingen worden verder gestroomlijnd en afgestemd op het Klimaat- en Energieakkoord. Regelingen die hierop betrekking hebben zijn de regelingen binnen de Topsector Energie en de Demonstratieregeling Klimaat- en Energie Innovatie (DEI+). Voor 2020 wordt hiervoor een budget van ruim €100 miljoen beschikbaar gesteld.

Meer aandacht voor investeringen & durfkapitaal
We benoemden in de voorspelling de plannen van de staat om enkele miljarden te lenen, nu de rente op staatsobligatie negatief is. Het geleende geld zou in een investeringsfonds gestoken worden, ter bevordering van kennisontwikkeling, R&D en innovatie binnen de Nederlandse economie. Investeringsfonds NL is de uitwerking van deze plannen. Het beoogde startkapitaal van het investeringsfonds is €1,7 miljard. Daarnaast wordt er nagedacht over een regeling gericht op durfkapitaal. Deze regeling maakt het voor informal investors eenvoudiger en aantrekkelijker om in start-ups te investeren.

Start-ups en scale-ups
Wellicht heb je al eens gehoord van StartupDelta, het programma dat start-ups en scale-ups helpt groeien. Vanaf nu heet het programma TechLeap.NL en ligt de focus op het doorgroeien van start-ups naar scale-ups en van scale-ups naar bedrijven met een grote maatschappelijke en economische impact. Om dit te realiseren bestaat TechLeap.NL uit een expertisecentrum voor het ecosysteem en een groeiprogramma ter bevordering van de groei van scale-ups. Tot en met medio 2023 wordt er €35 miljoen besteed aan het nieuwe programma.

Meer weten?
Wat verandert er voor ondernemers? Er wordt niet bezuinigd op R&D, klimaat krijgt een steeds belangrijkere rol binnen het subsidiebeleid en de knelpunten binnen het mkb worden aangepakt. Een positieve ontwikkeling die veel kansen biedt voor ondernemend Nederland. Meer weten over subsidies en beleid? Neem een kijkje op de website van De Breed & Partners .

Misschien ook interessant