Financiële maatregelen tegen het coronavirus

delen

25 maart 2020

Investormatch

Het is een lastige tijd voor ondernemers. De coronapandemie heeft een grote impact op zowel start-ups, mkb-ondernemingen als grootzakelijke bedrijven. Voor veel ondernemers is de situatie onduidelijk en de toekomst onzeker. Voor deze ondernemers komt de Nederlandse overheid met steunmaatregelen. Ook de EU stelt extra financiën beschikbaar.

Het kabinet trekt € 10 tot € 20 miljard uit om bedrijven door de coronacrisis heen te helpen. De noodmaatregelen richten zich op de voortgang van zowel bedrijven als zelfstandigen. Hieronder volgt een overzicht van financiële steun waar bedrijven en zelfstandigen gebruik van kunnen maken:

Uitstel belasting betalen + boeteverlaging

De overheid komt bedrijven tegemoet die belasting niet tijdig kunnen betalen. Hiervoor kan uitstel worden aangevraagd. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, worden kwijtgescholden. De invorderingsrente is vanaf 23 maart verlaagd van 4% naar 0,01%. Verlaging van belastingrente naar 0,01% geldt vanaf 1 juni 2020.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

NOW is de vervanger van werktijdverkorting. Met de regeling werktijdverkorting kunnen ondernemers de werktijd van personeel inkorten. Met andere woorden, personeel dat vanwege de coronacrisis minder kan werken, ontvangt een uitkering voor de niet-gewerkte uren. Vanwege de ruim 78.000 aanvragen voor de WTV-regeling, is de WTV onbetaalbaar geworden. Om die reden komt het kabinet met de NOW. Ondernemers met personeel die een omzetdaling van minimaal 20% verwachten, kunnen voor maximaal drie maanden maximaal 90% van de totale loonsom terug vragen. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis een omzetdaling van minimaal 20% hebben, maar tot een concern behoren dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch NOW aanvragen. Hiervoor gelden extra voorwaarden. De regeling is geopend op 6 april 2020. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Aanvullende inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers

De overheid komt met een aanvullende inkomensondersteuning van maximaal drie maanden voor ZZP’ers en zelfstandige ondernemers die financieel worden getroffen door de coronacrisis. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. Deze regeling hoeft niet te worden terugbetaald en ook een voorschot kan worden aangevraagd.

Kredietmogelijkheden start-ups en scale-ups

Start-ups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis kunnen aanspraak maken op de Corona-Overbruggingslening. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan deze leningen verstrekken. Er is € 100 miljoen beschikbaar gesteld. Aanvragen is mogelijk vanaf 29 april.

Noodloket compensatieregeling getroffen sectoren

Een aantal sectoren worden extra hard getroffen door de coronacrisis. Denk hierbij aan cultuursector, de toeristische sector en de horeca. Bedrijven binnen deze sectoren kunnen een vaste eenmalige vergoeding van € 4.000 ontvangen. De regeling is vanaf 30 maart 2020 ook geopend voor ondernemers in de non-foodsector. Op 7 april heeft het kabinet besloten deze regeling aan te vullen. Diverse contactberoepen konden geen aanspraak maken op deze regeling, omdat zij geen code hadden in het Handelsregister. Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april 2020 aanspraak maken op de TOGS-regeling. Zorgondernemingen zoals tandartsen en fysiotherapeuten kunnen vanaf 22 april hun aanvraag indienen.

Ondersteuning culturele sector

Het kabinet stelt € 300 miljoen extra beschikbaar voor de culturele sector. Met dit budget worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, financieel gesteund. Hierdoor kunnen deze bedrijven de eerste maanden van de coronacrisis doorstaan én investeren in het komende culturele seizoen.

Ondersteuning agrarische sector

Er wordt een budget beschikbaar gesteld van € 600 miljoen voor de sierteeltsector en specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw. Door het wegvallen van de exportmarkt en de horeca in Nederland, lijden veel van deze bedrijven schade. Het uitgangspunt van de regeling is dat de eerste 30% van de omzetderving voor rekening van de ondernemers komt. De overheid compenseert voor een aanzienlijk deel de resterende 70%. Voor fritesaardappeltelers is een budget beschikbaar van € 50 miljoen. Dit budget is bedoeld als compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen zij nog in opslag hebben. Op korte termijn volgt meer informatie over de uitwerking en de wijze waarop bedrijven zich kunnen aanmelden.

Verruiming Borgstellingskrediet voor mkb (BMKB)

Met de toenemende onzekerheid over de toekomst van bedrijven is het afsluiten van een banklening niet hoopvol. Met de BMKB-regeling staat de overheid voor 75% (i.p.v. 50%) garant voor mkb-bedrijven die een banklening, overbruggingskrediet of rekening-courant krediet willen aanvragen. De regeling is officieel opengesteld vanaf 1 april 2020. De premie voor de BMKB-regeling is verlaagd van 3,9% naar 2%. Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd naar € 1,5 miljard. De regeling is opengesteld vanaf 16 maart 2020.

Garantieregeling leverancierskrediet

Veel mkb-ondernemingen worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Een leverancier verzekert zich op deze manier tegen het risico dat hij niet betaald wordt. Door de coronacrisis kunnen veel ondernemers hun leveranciers niet betalen. Ook verlagen kredietverzekeraars hun verzekeringslimieten. Om deze reden gaat het kabinet de overeenkomsten van leveranties herverzekeren tot een bedrag van in totaal € 12 miljard.

Verruiming regeling Garantie ondernemersfinanciering (GO)

Ondernemingen die door de coronacrisis problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de regeling Garantie ondernemingsfinanciering. Ondernemingen worden geholpen door middel van 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het minimum bedrag waarvoor de overheid garant staat is € 1,5 miljoen. Het maximum bedrag waarvoor de overheid garant staat wordt tijdelijk verruimd van € 50 naar € 150 miljoen. Omdat leningen voor de helft gegarandeerd worden, wordt hiermee het maximale garantiebedrag verhoogd van € 25 miljoen naar € 75 miljoen. Het subsidieplafond is verhoogd naar € 10 miljard.

Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst

Ondernemers en ZZP’ers die in de problemen komen door de coronacrisis kunnen uitstel van betaling aanvragen. Dit is mogelijk door middel van een online formulier via de website van de Belastingdienst. Wanneer een ondernemer een uitstelverzoek instuurt, geldt dit niet alleen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de drie daaropvolgende maanden bijkomen. Uitstel van betaling aanvragen is mogelijk nadat er een (naheffings)aanslag van de Belastingdienst is ontvangen. Het uitstelbeleid geldt tot 19 juni 2020.

Versoepeling betalingsverplichtingen

Ondernemers die gebruik maken van de regelingen Innovatiekrediet en Vroegefasefinanciering kunnen zes maanden uitstel aanvragen van rentebetalingen en aflossingen. Het aflossingsschema dat per 1 april 2020 geldt, schuift door naar 1 oktober 2020. Met deze maatregel wil de overheid ondernemers helpen hun liquiditeit te behouden of te herstellen.

Versoepeling betalingsverplichtingen Nederlandse banken

Nederlandse banken (ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos) geven mkb-bedrijven met een financiering tot maximaal € 2,5 miljoen 6 maanden uitstel van aflossing op deze lening. Bedrijven die een lening hebben boven € 2,5 miljoen, krijgen van de banken ook financiële ruimte. Daarbij zal de situatie per klant worden bekeken. Ook bieden de meeste banken tot 6 maanden uitstel van hypotheek aflossingsverplichting voor ondernemers.

Europese maatregelen

10% van het Europese BBP wordt vrijgemaakt aan belastingmaatregelen en kapitaalgaranties. Het gaat om zo’n € 1200 miljard. De Europese Investeringsbank (EIB) maakt € 40 miljard vrij voor bedrijven die worden getroffen door maatregelen die vanwege het coronavirus overal in Europa worden genomen. Daarbovenop stelt de EIB geld beschikbaar voor bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben of werken aan de ontwikkeling van vaccins of geneesmiddelen tegen corona. Daarnaast mogen EU-landen tijdelijk directe subsidies of belastingvoordelen tot € 500.000 verstrekken aan bedrijven die lijden onder het coronavirus.

Eureka call Covid-19

De coronacrisis stelt praktische uitdagingen aan de zorg en de rest van de samenleving. Bedrijven of kennisinstellingen die hier op de korte termijn een oplossing voor hebben, kunnen een kortlopend onderzoeks- en innovatieproject indienen. Hierbij moet je samenwerken met minimaal één partner uit één van de deelnemende Eureka-landen. Het samenwerkingsverband dient te bestaan uit minimaal één bedrijf en één kennisinstelling. Daarnaast dient het product, de service of dienst binnen zes maanden na afronding van het project te zijn uitgevoerd of op de markt zijn gebracht. Aanvragen indienen is mogelijk tot 15 mei 2020, 17:00 uur. Het Nederlandse budget voor deze call is € 500.000.

Onderzoeksprogramma Covid-19 (‘second wave’)

Om de negatieve gevolgen van het coronavirus te beperken zijn er op korte termijn creatieve oplossingen nodig. Het gaat hierbij om kennis genereren over preventie, behandeling en herstel van deze infectieziekte en bredere maatschappelijke vraagstukken. Het programma zal zich richten op: voorspellende diagnostiek en behandeling, zorg en preventie inclusief transmissie, maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en maatregelen daartegen. Er wordt een budget beschikbaar gesteld van € 27 miljoen. Naar verwachting wordt er eind april meer bekend gemaakt over deze regeling.

Subsidiekansen

Innovatieve ondernemingen die vanwege de coronacrisis minder opdrachten hebben, kunnen ervoor kiezen tijdelijk de focus op interne development en innovatie te leggen. Uren die je hieraan besteedt, kunnen worden meegenomen binnen de WBSO. Ook een MIT-haalbaarheidsonderzoek biedt mogelijkheden indien ondernemers hun R&D-middelen willen verruimen. Meer weten over subsidiekansen in crisistijd? Neem contact op!

Misschien ook interessant